Regulamin

1. Giełda Wierzytelności zwana dalej w Regulaminie Giełdą to metoda umieszczania informacji o zamiarze kupna, sprzedaży, bądź innej formy rozliczenia zobowiązań pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem.

2. Podmiotem oferującym sprzedaż wierzytelności za pośrednictwem Giełdy, umieszczonej na stronie internetowej pod adresem: www.gielda-dlugow.com jest firma windykacyjna „Mediare” (zwana dalej Administratorem).

3. Mediare oferuje na sprzedaży wierzytelności swoich dłużników, jaki i innych podmiotów, na rzecz których Mediare świadczy usługi, dane dłużników udostępnione zostają na podstawie art. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr. 50, poz. 424 z 2003 r. z póżn. zm.).

4. Za Klienta Mediare uznawana jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, zamierzająca nabyć wierzytelność za pośrednictwem Giełdy, bądź podmiot współpracujący z firmą Mediare, po podpisaniu umowy zlecenia na świadczenie usług.

5. Możliwość zakupu wierzytelności w ramach serwisu www.dluznik.org.pl mogą skorzystać wyłącznie Klienci nie będący dłużnikami Administratora z tytułu wierzytelności, które zamierzają nabyć za pośrednictwem Giełdy

6. Na stronach uwidocznia się następujące dane długu: a) nazwa Firmy - Dłużnika; b) ulica, na której znajduje się siedziba Dłużnika; c) miejscowość, w której znajduje się siedziba Dłużnika; d) NIP Dłużnika; e) podstawa prawna f) kwota długu, data wymagalności

7. Wierzyciel wyrażając zgodę na publikację oferty sprzedaży wierzytelności jednocześnie oświadcza, iż wierzytelność zgłoszona przez wierzyciela jest bezsporna i wymagalna a jej przeniesieniu nie sprzeciwia się ustawa, zastrzeżenie umowne albo właściwość zobowiązania (art.509 § 1 k.c.) a ponadto, że wierzytelność nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

8. Po otrzymaniu umowy zlecenia wraz z niezbędnymi dokumentami Administrator opublikuje w terminie 2 dni ofertę sprzedaży wierzytelności w serwisie www.gielda-dlugow.com

9. Administrator po opublikowaniu danych o ofercie sprzedaży wierzytelności, na życzenie Wierzyciela może wysłać pisemne powiadomienie do Dłużnika o umieszczeniu wierzytelności na Giełdzie.

10. Cena za wierzytelność znajdującą się na Giełdzie zostanie uzgodniona w drodze negocjacji.

11. Podpisując umowę zlecenia Wierzyciel wyraża jednocześnie zgodę na przechowanie i udostępnianie danych dla potrzeb funkcjonowania i korzystania z Giełdy